ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIV

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

119

Дата реєстрації:

27.01.2022

Проголосовано:

27.01.2022 13:30:11

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  17
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 119ПОЛОЖЕННЯпро відділ соціального захисту населеннявиконавчого комітету Любецької селищної ради1.Загальні положення1.1. Відділ соціального захисту населення Любецької селищної ради (далі-Відділ) є структурним підрозділом селищної ради, що утворюється рішенням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах території селищної ради забезпечує виконання покладених на відділ завдань.1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Любецькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади, підконтрольний відповідному органу виконавчої влади, який делегував повноваження.1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі-Мінсоцполітика), рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Регламентом роботи Любецької селищної ради, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також даним Положенням.1.4. Положення про відділ затверджується рішенням Любецької селищної ради.2. Основні завдання відділу2.1. Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території селищної ради у сфері соціального захисту населення і здійснення безпосередньої діяльності у сфері соціального захисту населення.3. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції3.1. Щодо виконання управлінських процедур і операцій у сфері соціального захисту населення:3.1.1. організацію безпосереднього прийому громадян;3.1.2. прийом та опрацювання документів з метою визначення права на державну соціальну допомогу, субсидії, компенсації, грошові виплати, пільги;3.1.3. передання документів відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації для опрацювання та прийняття рішень;3.1.4. проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному послуг законодавству.3.1.5 приймає рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг.3.2. Безпосередня діяльність Відділу включає:3.2.1. надання консультацій з питань застосування законодавства щодо призначення соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду деяким пільговим категоріям громадян.4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право4.1. Одержувати в установленому законом порядку від інших відділів селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для використання покладених на нього завдань;4.2. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи селищної ради, виконкому селищної ради у сфері соціального захисту населення;4.3. Подавати на розгляд голови селищної ради пропозиції щодо скликання в установленому порядку наради, проведення семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції відділу.5. Організація роботи відділу5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управлінням соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації, Департаментом соціального захисту Чернігівської обласної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, організаціями, установами, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгоджувальної діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.5.2. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно з чинним законодавством і виконують свої обов’язки на підставі посадових інструкцій.6. Організаційно-правовий статус начальника відділу6.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. В разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із головних спеціалістів відділу.6.2. Начальник відділу:6.2.1. здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності;6.2.2. планує роботу відділу;6.2.3. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;6.2.4. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому селищної ради питань, що належать до компетенції відділу;6.2.5. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;6.2.6. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими відділами селищної ради, з управлінням соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації, з департаментом соціального захисту населення обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва селищної ради;6.2.7. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу;6.2.8. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;6.2.9. здійснює інші повноваження, визначені законом.6.3. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу з питань соціального захисту та роботу з документами; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та управління персоналом; інструкцію з діловодства, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.6.4. Начальник відділу повинен мати вищу економічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або бакалавра.6.5. Начальник відділу несе відповідальність за бездіяльність або невиконання своїх посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього розпорядку та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби; у разі неналежного виконання своїх обов’язків несе матеріальну, дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства.7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Любецького селищного бюджету, виділених на його утримання.7.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.7.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.8. Заключні положення8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку встановленому Регламентом селищної ради.8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Любецької селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.